Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

Inicio > Servizos > Urbanismo

/ Urbanismo

Arteixo debe ser un municipio sustentable, accesible e de calidade, obxectivos que recolle o novo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que actualmente se está xestando e que permitirá un urbanismo transparente e non especulativo ao servizo dos intereses dos cidadáns.

Desde este departamento preténdese ofrecer unha atención personalizada a todas as persoas, empresas e promotoras que soliciten información de calquera asunto relacionado coas súas competencias.

  • Impresos e solicitudes

Impresos e solicitudes de urbanismo

Ver documentos

DECLARACIÓN RESPONSABLE AUGAS GALICIA

DECLARACIÓN RESPONSABLE COSTAS XUNTA

DECLARACIÓN RESPONSABLE Diputación ACTIVIDADES EN ZONA DOMINIO PUBLICO

DECLARACIÓN RESPONSABLE Diputación OBRAS MENORES GL

I002 DENUNCIA DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA

INSTANCIA XERAL

U000 ICIO ORDENANZA FISCAL 4

U000 MODELO AUTOLIQUIDACIÓN O.F. N.º 7 LICENCIAS Y COMUNICACIONES PREVIA DE OBRA PDF

U000 RENUNCIA O INCREMENTO DO VALOR DE EXPROPIACIÓN

U000 SOLICITUDE VISITA COMPROBACIÓN

U001 SOLICITUDE CERTIFICADO DE NON EXPEDIENTE DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA

U004 SOLICITUDE INFORMACIÓN URBANÍSTICA

U007 SOLICITUD DE LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN

U018 INSTRUCCIÓN sobre DIVISIÓN DE TERRENOS

U018 SOLICITUD DE LICENZA DE DIVISIÓN DE PREDIOS

U019 COMUNICACIÓN PREVIA ACTIVIDADE CON OBRA OU INSTALACIÓN

U019 COMUNICACIÓN PREVIA INICIO ACTIVIDADE CON OBRA

U019 COMUNICACIÓN PREVIA INICIO ACTIVIDADE SIN OBRA

U019 DECLARACIÓN RESPONSABLE DO TÉCNICO REDACTOR DO PROXECTO DE ACTIVIDADE

U019 TAXA ACTIVIDADES Formulario autoliquidación O.F. N.º 10 LICAPE

U019 DECLARACIÓN RESPONSABLE DO TÉCNICO + PROMOTOR POR CAMBIO NON SUSTANCIAL DE ACTIVIDADE

U020 COMUNICACIÓN PREVIA TRANSMISIÓN OU CAMBIO DE TITULARIDADE DE ACTIVIDADE

U022 DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTA DE INICIO E REPLANTEO

U022 INSTANCIA SOLICITUD DE LICENZA DE EDIFICACIÓN

U026 COMUNICACIÓN PREVIA OBRA MAYOR CON PROYECTO SEN ACTIVIDADE

U026 COMUNICACIÓN PREVIA OBRA MENOR CON MEMORIA SEN ACTIVIDADE

U026 COMUNICACIÓN PREVIA OBRA SIMPLE SEN ACTIVIDADE

U027 COMUNICACIÓN PREVIA OBRA MAYOR CON PROYECTO E ACTIVIDADE

U027 BIS QUIOSCOS. COMUNICACIÓN PREVIA OBRA CON ACTIVIDADE TEMPORAL-PARCELA PRIVADA

U027 COMUNICACIÓN PREVIA OBRA MENOR CON MEMORIA E ACTIVIDADE

U029 DECLARACIÓN RESPONSABLE PROMOTOR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS

U029 DECLARACIÓN RESPONSABLE TÉCNICO PROYECTO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS

U044 DECLARACIÓN RESPONSABLE REDACTOR MEMORIA OBRAS EN DOMINIO PÚBLICO

U044 DECLARACIÓN RESPONSABLE TÉCNICO PROYECTO OBRAS EN DOMINIO PÚBLICO

U044 INSTANCIA SOLICITUDE OBRAS E SERVZOS DOMINIO PÚBLICO

U044 TAXA ORDENANZA FISCAL 22

U044 BIS QUIOSCOS. LICENCIA OBRA CON ACTIVIDADE TEMPORAL-DOMINIO PÚBLICO

U052 (Novo procedemento) COMUNICACIÓN PREVIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN

V008 DECLARACIÓN RESPONSABLE TITULAR DE PASOS – VADOS

V008 SOLICITUDE LICENCIA DE PASOS – VADOS

V011 DECLARACIÓN RESPONSABLE DO TÉCNICO DO PROXECTO OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO

V011 POLICIA LOCAL INSTANCIA SOLICITUDE OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO

V011 TERRAZAS. OCUPACIÓN TEMPORAL ESPAZO USO PÚBLICO

V011 URBANISMO INSTANCIA SOLICITUDE OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO

  • Lexislación

  • Odenanzas urbanísticas

Ordenanzas fiscais e de prezos públicos

Ver documentos

 

Número 4 – Imposto sobre construccións, instalacións e obras

( 2022 – BOP 19 de 28-01-2022)

( 2023 – BOP 242 de 23-12-2022)

( 2024 -Instrución sobre a interpretación e aclaración do artigo 7 apartado 3 da ordenanza fiscal nº4 reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras. 

Número 5 Imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana (IIVTNU)

Número 6(2018)  Ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributario polo servizo de subministración de auga

Número 6(2024)  Ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributario polo servizo de subministración de auga

Número 7 Taxa por expedición de licencias urbanísticas

Número 8.- Taxa por prestación de servizos nas instalacións deportivas municipais

ver arquivo.pdf

ver BOP Nº 25 de 02-02-2024

Número 9(2018) Ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributario polos servizos de rede de sumidoiros, acometidas á rede xeral, control e inspección de sumidoiros privados

Número 9 (2024) Ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributario polos servizos de rede de sumidoiros, acometidas á rede xeral, control e inspección de sumidoiros privados

Número 10 Ordenanza fiscal reguladora da taxa por outorgamento de licencias de apertura de establecementos

Número 11 Taxa pola expedición de documentos administrativos

Número 14 – Taxa pola prestación do servicio de recollida e tratamento de lixos e residuos urbanos do Concello de Arteixo

( 2020 – BOP Nº 20 de 01-02-2021)

( 2021 – BOP Nº 102 de 02-06-2021)

( 2022 – BOP Nº 104 de 02-06-2022)

( 2023 – BOP Nº 123 de 29-06-2023)

Número 15 Ordenanza fiscal reguladora da taxa por depósito, carga e transporte de madeira de corta

Número 20 Taxa pola ocupación do subsolo, solo e voo de terreos de uso público local

Número 21 Taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa

Número 22 Taxa pola apertura de gabias, calicatas e calas en terreos de uso público, así como a remoción de pavimentos ou beirarruas na vía pública

Número 23 Taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercancías de calquera clase

Número 24 Taxa pola prestación patrimonial da utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local por instalación de quioscos na vía pública

Número 25 Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mercadorias, materias de construcción, rebo, valos, puntais, asnillas, estadas e outras instalacións análogas

Número 26 Taxa polo aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministros de interese xeral

Número 27 (2022) Taxa reguladora polo aproveitamento especial do dominio público local por instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos.

Número 27 (2023) Taxa reguladora polo aproveitamento especial do dominio público local por instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos.

Número 29 Taxa pola prestación do servizo de lacería, recollida e retirada de animais soltos e abandonados na vía pública e dos servizos derivados do seu mantenemento.

Número 30 Ordenanza xeral provisional de contribucións especiais

Número 37.- Prezo público pola prestación do servizo nas instalacións acuáticas municipais

ver arquivo.pdf

ver BOP Nº 25 de 02-02-2024

Ordenanzas non fiscais ou regulamentos

Ver documentos

Número 6 Ordenanza reguladora do exercicio do comercio ambulante

Número 14 Ordenanza de pasos Descargar en formato pdf

Número 18 Ordenanza de obras e servizos no dominio público

Número 20 Ordenanza municipal reguladora das plantacións forestais en terreos agrícolas

Número 35 Ordenanza municipal de policía, bo goberno e medidas para fomentar e garantir a convivencia cidadá no espazo público do Concello de Arteixo

Número 36 Ordenanza municipal regulamentadora do procedemento de intervención e control na execución de obras ou exercicio de actividades ou servizos

Número 37 Regulamento do sistema interno de información do Concello de Arteixo e de creación da Oficina de Prevención do Fraude e de Protección do Denunciante.

  • Planeamento

  • Publicacións e comunicacións en Diarios Oficiais

Ir al contenido