Información municipal actualizada sobre as medidas respecto á COVID-19 aplicadas á cidade e á Administración

Search
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto
Search
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

URBANISMO

INICIO > SERVIZOS > URBANISMO

Arteixo debe ser un municipio sustentable, accesible e de calidade, obxectivos que recolle o novo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que actualmente se está xestando e que permitirá un urbanismo transparente e non especulativo ao servizo dos intereses dos cidadáns.

Desde este departamento preténdese ofrecer unha atención personalizada a todas as persoas, empresas e promotoras que soliciten información de calquera asunto relacionado coas súas competencias.

  • IMPRESOS E SOLICITUDES

  • LEXISLACIÓN

  • ORDENANZAS URBANÍSTICAS

ORDENANZAS FISCAIS E DE PREZOS PÚBLICOS

VER DOCUMENTOS

Número 4 Imposto sobre construccións, instalacións e obras

Número 7 Taxa por expedición de licencias urbanísticas

Número 10 Ordenanza fiscal reguladora da taxa por outorgamento de licencias de apertura de establecementos

Número 11 Taxa pola expedición de documentos administrativos

Número 15 Ordenanza fiscal reguladora da taxa por depósito, carga e transporte de madeira de corta

Número 20 Taxa pola ocupación do subsolo, solo e voo de terreos de uso público local

Número 21 Taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa

Número 22 Taxa pola apertura de gabias, calicatas e calas en terreos de uso público, así como a remoción de pavimentos ou beirarruas na vía pública

Número 23 Taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercancías de calquera clase

Número 24 Taxa pola prestación patrimonial da utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local por instalación de quioscos na vía pública

Número 25 Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mercadorias, materias de construcción, rebo, valos, puntais, asnillas, estadas e outras instalacións análogas

Número 26 Taxa polo aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministros de interese xeral

Número 30 Ordenanza xeral provisional de contribucións especiais

ORDENANZAS NON FISCAIS OU REGULAMENTOS

VER DOCUMENTOS

Número 6 Ordenanza reguladora do exercicio do comercio ambulante

Número 14 Ordenanza de pasos Descargar en formato pdf

Número 18 Ordenanza de obras e servizos no dominio público

Número 20 Ordenanza municipal reguladora das plantacións forestais en terreos agrícolas

Número 35 Ordenanza municipal de policía, bo goberno e medidas para fomentar e garantir a convivencia cidadá no espazo público do Concello de Arteixo

Número 36 Ordenanza municipal regulamentadora do procedemento de intervención e control na execución de obras ou exercicio de actividades ou servizos

  • PLANEAMENTO

  • PUBLICACIÓNS E COMUNICACIÓNS EN DIARIOS OFICIAIS

Ir al contenido