Sométese o acordo a información pública por período dun MES