Información municipal actualizada sobre as medidas respecto á COVID-19 aplicadas á cidade e á Administración

 

Search
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

ORDENANZAS FISCAIS E DE PREZOS PÚBLICOS

logo

INICIO > ORDENANZAS FISCAIS E DE PREZOS PÚBLICOS

VER DOCUMENTOS

Número 4 Imposto sobre construccións, instalacións e obras

Número 7 Taxa por expedición de licencias urbanísticas

Número 10 Ordenanza fiscal reguladora da taxa por outorgamento de licencias de apertura de establecementos

Número 11 Taxa pola expedición de documentos administrativos

Número 15 Ordenanza fiscal reguladora da taxa por depósito, carga e transporte de madeira de corta

Número 20 Taxa pola ocupación do subsolo, solo e voo de terreos de uso público local

Número 21 Taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa

Número 22 Taxa pola apertura de gabias, calicatas e calas en terreos de uso público, así como a remoción de pavimentos ou beirarruas na vía pública

Número 23 Taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercancías de calquera clase

Número 24 Taxa pola prestación patrimonial da utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local por instalación de quioscos na vía pública

Número 25 Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mercadorias, materias de construcción, rebo, valos, puntais, asnillas, estadas e outras instalacións análogas

Número 26 Taxa polo aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministros de interese xeral

Número 30 Ordenanza xeral provisional de contribucións especiais

Ir al contenido