Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

Inicio > Ordenanzas fiscais e de prezos públicos

/ Ordenanzas fiscais e de prezos públicos

Ver documentos

 

Número 4 – Imposto sobre construccións, instalacións e obras

( 2022 – BOP 19 de 28-01-2022)

( 2023 – BOP 242 de 23-12-2022)

( 2024 -Instrución sobre a interpretación e aclaración do artigo 7 apartado 3 da ordenanza fiscal nº4 reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras. 

Número 5 Imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana (IIVTNU)

Número 6(2018)  Ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributario polo servizo de subministración de auga

Número 6(2024)  Ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributario polo servizo de subministración de auga

Número 7 Taxa por expedición de licencias urbanísticas

Número 8.- Taxa por prestación de servizos nas instalacións deportivas municipais

ver arquivo.pdf

ver BOP Nº 25 de 02-02-2024

Número 9(2018) Ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributario polos servizos de rede de sumidoiros, acometidas á rede xeral, control e inspección de sumidoiros privados

Número 9 (2024) Ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributario polos servizos de rede de sumidoiros, acometidas á rede xeral, control e inspección de sumidoiros privados

Número 10 Ordenanza fiscal reguladora da taxa por outorgamento de licencias de apertura de establecementos

Número 11 Taxa pola expedición de documentos administrativos

Número 14 – Taxa pola prestación do servicio de recollida e tratamento de lixos e residuos urbanos do Concello de Arteixo

( 2020 – BOP Nº 20 de 01-02-2021)

( 2021 – BOP Nº 102 de 02-06-2021)

( 2022 – BOP Nº 104 de 02-06-2022)

( 2023 – BOP Nº 123 de 29-06-2023)

Número 15 Ordenanza fiscal reguladora da taxa por depósito, carga e transporte de madeira de corta

Número 20 Taxa pola ocupación do subsolo, solo e voo de terreos de uso público local

Número 21 Taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa

Número 22 Taxa pola apertura de gabias, calicatas e calas en terreos de uso público, así como a remoción de pavimentos ou beirarruas na vía pública

Número 23 Taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercancías de calquera clase

Número 24 Taxa pola prestación patrimonial da utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local por instalación de quioscos na vía pública

Número 25 Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mercadorias, materias de construcción, rebo, valos, puntais, asnillas, estadas e outras instalacións análogas

Número 26 Taxa polo aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministros de interese xeral

Número 27 (2022) Taxa reguladora polo aproveitamento especial do dominio público local por instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos.

Número 27 (2023) Taxa reguladora polo aproveitamento especial do dominio público local por instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos.

Número 29 Taxa pola prestación do servizo de lacería, recollida e retirada de animais soltos e abandonados na vía pública e dos servizos derivados do seu mantenemento.

Número 30 Ordenanza xeral provisional de contribucións especiais

Número 37.- Prezo público pola prestación do servizo nas instalacións acuáticas municipais

ver arquivo.pdf

ver BOP Nº 25 de 02-02-2024

Ir al contenido