Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

Inicio > Ordenanzas fiscais e de prezos públicos

/ Ordenanzas fiscais e de prezos públicos

Ver documentos

 

Número 4 – Imposto sobre construccións, instalacións e obras

( 2022 – BOP 19 de 28-01-2022)

( 2023 – BOP 242 de 23-12-2022)

Número 5 Imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana (IIVTNU)

Número 7 Taxa por expedición de licencias urbanísticas

Número 8 Taxa por prestación do servizo público do complexo deportivo municipal de Arteixo, prestación de servizos noutras instalacións deportivas e outros servizos análogos

Número 10 Ordenanza fiscal reguladora da taxa por outorgamento de licencias de apertura de establecementos

Número 11 Taxa pola expedición de documentos administrativos

Número 14 – Taxa pola prestación do servicio de recollida e tratamento de lixos e residuos urbanos do Concello de Arteixo

( 2020 – BOP Nº 20 de 01-02-2021)

( 2021 – BOP Nº 102 de 02-06-2021)

( 2022 – BOP Nº 104 de 02-06-2022)

( 2023 – BOP Nº 123 de 29-06-2023)

Número 15 Ordenanza fiscal reguladora da taxa por depósito, carga e transporte de madeira de corta

Número 20 Taxa pola ocupación do subsolo, solo e voo de terreos de uso público local

 

Número 21 Taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa

Número 22 Taxa pola apertura de gabias, calicatas e calas en terreos de uso público, así como a remoción de pavimentos ou beirarruas na vía pública

Número 23 Taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercancías de calquera clase

Número 24 Taxa pola prestación patrimonial da utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local por instalación de quioscos na vía pública

Número 25 Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mercadorias, materias de construcción, rebo, valos, puntais, asnillas, estadas e outras instalacións análogas

Número 26 Taxa polo aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministros de interese xeral

Número 29 Taxa pola prestación do servizo de lacería, recollida e retirada de animais soltos e abandonados na vía pública e dos servizos derivados do seu mantenemento.

Número 30 Ordenanza xeral provisional de contribucións especiais

Número 37 Prezo público pola prestación de servizos na piscina municipal de Meicende e espazos complementarios

Ir al contenido