As Ordenanzas Fiscais Son as normas municipais que regulan os impostos do Concello e as taxas dos servizos que presta.

As ordenanzas e as súas tarifas modifícanse todos os anos. Nesta sección pódense consultar as ordenanzas vixentes para o presente ano, que vostede pode descargar en formato PDF.

 

Documentos Ligazóns

Ordenanza fiscal xeral de xestión, inspección e recadación dos tributos e outros ingresos de dereito público locais


Número 1- Imposto sobre Bens Inmobles (IBI)
( 2019 – BOP Nº 115 de 19-06-2019)
( 2023 – BOP Nº 242 de 23-12-2022)

 


Número 2 – Imposto sobre Actividades Económicas
( 2022 – BOP Nº 162 de 26-08-2022)
( 2022 correxida – BOP Nº 163 de 29-08-2022)
( 2023 – BOP Nº 242 de 23-12-2022)


Número 3 – Imposto sobre vehículos de tracción mecánica


Número 4 – Imposto sobre construccións, instalacións e obras
( 2022 – BOP Nº 19 de 28-01-2022)
( 2023 – BOP Nº 242 de 23-12-2022)
( 2024 -Instrución sobre a interpretación e aclaración do artigo 7 apartado 3 da ordenanza fiscal nº4 reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras. 


Número 5 – Imposto sobre incremento do valor dos terreos de natureza urbana


Número 6(2018)  Ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributario polo servizo de subministración de auga


Número 6 (2024)  Ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributario polo servizo de
subministración de auga


Número 7 – Taxa pola intervención municipal nas comunicacións previas, declaracións responsábeis e no otorgamento de licenzas urbanísticas.


Número 8.- Taxa por prestación de servizos nas instalacións deportivas municipais
ver arquivo.pdf
ver BOP Nº 25 de 02-02-2024


Número 9(2018) Ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributario polos servizos de rede de sumidoiros, acometidas á rede xeral, control e inspección de sumidoiros privados


Número 9(2024) Ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributario polos servizos de rede de sumidoiros, acometidas á rede xeral, control e inspección de sumidoiros privados


Número 10 – Ordenanza fiscal reguladora da taxa por outorgamento de licencias de apertura de establecementos


Número 11 – Taxa pola expedición de documentos administrativos


Número 12 – Taxa por licencias de autotaxis e demais vehículos de aluguer


Número 13.- Taxa pola retirada de vehículos da vía pública e depósito dos mesmos


Número 14 – Taxa pola prestación do servicio de recollida e tratamento de lixos e residuos urbanos do Concello de Arteixo
( 2020 – BOP Nº 20 de 01-02-2021)
( 2021 – BOP Nº 102 de 02-06-2021)
( 2022 – BOP Nº 104 de 02-06-2022)
( 2023 – BOP Nº 123 de 29-06-2023)

Número 16.- Reguladora da prestación patrimonial de carácter non tributario servizo de tratamento/depuraciónde augas residuais


Número 17 – Taxa por prestación de servicios especiais de vixilancia de espectáculos ou transportes

Número 18 – Taxa por prestación do servicio público de ambulancia sanitaria municipal


Número 19 – Taxa por prestación de servicios municipais de intervención en materia de seguridade cidadá


Número 20 – Taxa pola ocupación do subsolo, solo e voo de terreos de uso público local


Número 21 – Taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, t…


Número 22 – Taxa pola apertura de gabias, calicatas e calas en terreos de uso público, así como a remoción de pavimentos ou …


Número 23 – Taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, …


Número 24 – Taxa pola prestación patrimonial da utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local


Número 25 – Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mercadorias, materias de construcción, rebo, valos, …


Número 26 – Taxa polo aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de …
( 2010 – BOP Nº 21 de 02-02-2010)
( 2013 – BOP Nº 118 de 21-06-2013)
( 2013 en Español)


Número 27(2022).- Taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dom…

Número 27 (2023).- Taxa reguladora polo aproveitamento especial do dominio público local por instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos.


Número 28 – Taxa pola ocupación da vía pública con postos da feira semanal no C…


Número 29 – Taxa pola prestación do servizo de lacería


Número 30 – Ordenanza xeral provisional de contribucións especiais


Número 31 – Prezo público por emisión de publicidade na radio municipal


Número 32 – Prezo público pola prestación do servicio público da Escola Infantil municipal


Número 33.- Prezo público pola prestación do servizo de prazas de titularidade municipal do centro de atención residencial


Número 34 – Prezo público pola prestación de servizos socioculturais, deportivos, educativo…


Número 35 – Prezo público pola prestación do servizo de comedor a domicilio.


Número 36 – Reguladora do prezo público pola prestación do servizo de Axuda no fogar


Número 37 – Prezo público pola prestación do servizo nas instalacións acuáticas municipais (2024)