As Ordenanzas Fiscais Son as normas municipais que regulan os impostos do Concello e as taxas dos servizos que presta.

As ordenanzas e as súas tarifas modifícanse todos os anos. Nesta sección pódense consultar as ordenanzas vixentes para o presente ano, que vostede pode descargar en formato PDF.

 

Documentos Ligazóns

 
Ordenanza fiscal xeral de xestión, inspección e recadación dos tributos e outros ingresos de dereito público locais
Número 1 – Imposto sobre bens inmobles
Número 2 – Imposto sobre Actividades Económicas
Número 3 – Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
Número 4 – Imposto sobre construccións, instalacións e obras
Número 5 – Imposto sobre incremento do valor dos terreos de natureza urbana
Número 6 – Taxa por prestación do servicio de subministro de auga potable a dom…
Número 7 – taxa pola intervención municipal nas comunicacións previas, declaracións responsábeis e no otorgamento de licenzas urbanísticas.
Número 8.- Taxa por prestación do servizo público do complexo deportivo municipal de Arteixo
Número 9 – Taxa pola prestación dos servizos de rede de sumidoiros, control e inspección de sumidoiros privados.
Número 10 – Ordenanza fiscal reguladora da taxa por outorgamento de licencias de apertura de establecementos
Número 11 – Taxa pola expedición de documentos administrativos
Número 12 – Taxa por licencias de autotaxis e demais vehículos de aluguer
Número 13.- Taxa pola retirada de vehículos da vía pública e depósito dos mesmos
Número 14(1) – Taxa pola prestación do servicio de recollida e tratamento de lixos e residuos urbanos do Concello de Arteixo(2020)
Número 14(2) – Taxa pola prestación do servicio de recollida e tratamento de lixos e residuos urbanos do Concello de Arteixo(2021)
Número 15 – Ordenanza fiscal reguladora da taxa por depósito, carga e transporte de madeira de corta
Número 16.- Reguladora da prestación patrimonial de carácter non tributario servizo de tratamento/depuraciónde augas residuais
Número 17 – Taxa por prestación de servicios especiais de vixilancia de espectáculos ou transportes
Número 18 – Taxa por prestación do servicio público de ambulancia sanitaria municipal
Número 19 – Taxa por prestación de servicios municipais de intervención en materia de seguridade cidadá
Número 20 – Taxa pola ocupación do subsolo, solo e voo de terreos de uso público local

 

 
Número 21 – Taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, t…
Número 22 – Taxa pola apertura de gabias, calicatas e calas en terreos de uso público, así como a remoción de pavimentos ou …
Número 23 – Taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, …
Número 24 – Taxa pola prestación patrimonial da utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local
Número 25 – Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mercadorias, materias de construcción, rebo, valos, …
Número 26 – Taxa polo aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de …
Número 26 (Esp) Tasa por aprovechamiento especial de dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servicios…
Número 27.- Taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dom…
Número 28 – Taxa pola ocupación da vía pública con postos da feira semanal no C…
Número 30 – Ordenanza xeral provisional de contribucións especiais
Número 31 – Prezo público por emisión de publicidade na radio municipal
Número 32 – Prezo público pola prestación do servicio público da Escola Infantil municipal
Número 33.- Prezo público pola prestación do servizo de prazas de titularidade municipal do centro de atención residencial
Número 34 – Prezo público pola prestación de servizos socioculturais, deportivos, educativo…
Número 35 – Reguladora do precio público pola prestación do servicio de comedor asistido no Centro Maiores e comedor a domicilio
Número 36 – Reguladora do prezo público pola prestación do servizo de Axuda no fogar