As Ordenanzas Fiscais Son as normas municipais que regulan os impostos do Concello e as taxas dos servizos que presta.

As ordenanzas e as súas tarifas modifícanse todos os anos. Nesta sección pódense consultar as ordenanzas vixentes para o presente ano, que vostede pode descargar en formato PDF.

 

Documentos Ligazóns

Ordenanza fiscal xeral de xestión, inspección e recadación dos tributos e outros ingresos de dereito público locais


Número 1- Imposto sobre Bens Inmobles (IBI)
( 2019 – BOP Nº 115 de 19-06-2019)
( 2023 – BOP Nº 242 de 23-12-2022)


Número 2 – Imposto sobre Actividades Económicas
( 2022 – BOP Nº 162 de 26-08-2022)
( 2022 correxida – BOP Nº 163 de 29-08-2022)
( 2023 – BOP Nº 242 de 23-12-2022)


Número 3 – Imposto sobre vehículos de tracción mecánica


Número 4 – Imposto sobre construccións, instalacións e obras
( 2022 – BOP Nº 19 de 28-01-2022)
( 2023 – BOP Nº 242 de 23-12-2022)


Número 5 – Imposto sobre incremento do valor dos terreos de natureza urbana


Número 6(2018)  Ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributario polo servizo de subministración de auga


Número 6 (2024)  Ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributario polo servizo de
subministración de auga


Número 7 – taxa pola intervención municipal nas comunicacións previas, declaracións responsábeis e no otorgamento de licenzas urbanísticas.


Número 8.- Taxa por prestación do servizo público do complexo deportivo municipal de Arteixo


Número 9(2018) Ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributario polos servizos de rede de sumidoiros, acometidas á rede xeral, control e inspección de sumidoiros privados


Número 9(2024) Ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributario polos servizos de rede de sumidoiros, acometidas á rede xeral, control e inspección de sumidoiros privados


Número 10 – Ordenanza fiscal reguladora da taxa por outorgamento de licencias de apertura de establecementos


Número 11 – Taxa pola expedición de documentos administrativos


Número 12 – Taxa por licencias de autotaxis e demais vehículos de aluguer


Número 13.- Taxa pola retirada de vehículos da vía pública e depósito dos mesmos


Número 14 – Taxa pola prestación do servicio de recollida e tratamento de lixos e residuos urbanos do Concello de Arteixo
( 2020 – BOP Nº 20 de 01-02-2021)
( 2021 – BOP Nº 102 de 02-06-2021)
( 2022 – BOP Nº 104 de 02-06-2022)
( 2023 – BOP Nº 123 de 29-06-2023)


Número 15 – Ordenanza fiscal reguladora da taxa por depósito, carga e transporte de madeira de corta


Número 16.- Reguladora da prestación patrimonial de carácter non tributario servizo de tratamento/depuraciónde augas residuais


Número 17 – Taxa por prestación de servicios especiais de vixilancia de espectáculos ou transportes

 

Número 18 – Taxa por prestación do servicio público de ambulancia sanitaria municipal


Número 19 – Taxa por prestación de servicios municipais de intervención en materia de seguridade cidadá


Número 20 – Taxa pola ocupación do subsolo, solo e voo de terreos de uso público local


Número 21 – Taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, t…


Número 22 – Taxa pola apertura de gabias, calicatas e calas en terreos de uso público, así como a remoción de pavimentos ou …


Número 23 – Taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, …


Número 24 – Taxa pola prestación patrimonial da utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local


Número 25 – Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mercadorias, materias de construcción, rebo, valos, …


Número 26 – Taxa polo aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de …
( 2010 – BOP Nº 21 de 02-02-2010)
( 2013 – BOP Nº 118 de 21-06-2013)
( 2013 en Español)


Número 27(2022).- Taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dom…

Número 27 (2023).- Taxa reguladora polo aproveitamento especial do dominio público local por instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos.


Número 28 – Taxa pola ocupación da vía pública con postos da feira semanal no C…


Número 29 – Taxa pola prestación do servizo de lacería


Número 30 – Ordenanza xeral provisional de contribucións especiais


Número 31 – Prezo público por emisión de publicidade na radio municipal


Número 32 – Prezo público pola prestación do servicio público da Escola Infantil municipal


Número 33.- Prezo público pola prestación do servizo de prazas de titularidade municipal do centro de atención residencial


Número 34 – Prezo público pola prestación de servizos socioculturais, deportivos, educativo…


Número 35 – Prezo público pola prestación do servizo de comedor a domicilio.


Número 36 – Reguladora do prezo público pola prestación do servizo de Axuda no fogar


Número 37 – Reguladora do prezo público pola prestación de servizos na piscina municipal de Meicende e espazos
complementarios