Search
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto
Search
Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

As Ordenanzas Fiscais Son as normas municipais que regulan os impostos do Concello e as taxas dos servizos que presta.

As ordenanzas e as súas tarifas modifícanse todos os anos. Nesta sección pódense consultar as ordenanzas vixentes para o presente ano, que vostede pode descargar en formato PDF.

 

Documentos Ligazóns

Ordenanza fiscal xeral de xestión, inspección e recadación dos tributos e outros ingresos de dereito público locais
Número 1- Imposto sobre Bens Inmobles
Número 2 – Imposto sobre Actividades Económicas
Número 2 (corrixida) – Imposto sobre Actividades Económicas
Número 3 – Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
Número 4 – Imposto sobre construccións, instalacións e obras
Número 5 – Imposto sobre incremento do valor dos terreos de natureza urbana
Número 6 – Taxa por prestación do servicio de subministro de auga potable a dom…
Número 7 – taxa pola intervención municipal nas comunicacións previas, declaracións responsábeis e no otorgamento de licenzas urbanísticas.
Número 8.- Taxa por prestación do servizo público do complexo deportivo municipal de Arteixo
Número 8.-Corrección de erros
Número 9 – Taxa pola prestación dos servizos de rede de sumidoiros, control e inspección de sumidoiros privados.
Número 10 – Ordenanza fiscal reguladora da taxa por outorgamento de licencias de apertura de establecementos
Número 11 – Taxa pola expedición de documentos administrativos
Número 12 – Taxa por licencias de autotaxis e demais vehículos de aluguer
Número 13.- Taxa pola retirada de vehículos da vía pública e depósito dos mesmos
Número 14 – Taxa pola prestación do servicio de recollida e tratamento de lixos e residuos urbanos do Concello de Arteixo ( 2020) ( 2021) ( 2022)
Número 15 – Ordenanza fiscal reguladora da taxa por depósito, carga e transporte de madeira de corta
Número 16.- Reguladora da prestación patrimonial de carácter non tributario servizo de tratamento/depuraciónde augas residuais
Número 17 – Taxa por prestación de servicios especiais de vixilancia de espectáculos ou transportes
Número 18 – Taxa por prestación do servicio público de ambulancia sanitaria municipal
Número 19 – Taxa por prestación de servicios municipais de intervención en materia de seguridade cidadá
Número 20 – Taxa pola ocupación do subsolo, solo e voo de terreos de uso público local

Número 21 – Taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, t…
Número 22 – Taxa pola apertura de gabias, calicatas e calas en terreos de uso público, así como a remoción de pavimentos ou …
Número 23 – Taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, …
Número 24 – Taxa pola prestación patrimonial da utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local
Número 25 – Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mercadorias, materias de construcción, rebo, valos, …
Número 26 – Taxa polo aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de …
Número 26 (Esp) Tasa por aprovechamiento especial de dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servicios…
Número 27.- Taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dom…
Número 28 – Taxa pola ocupación da vía pública con postos da feira semanal no C…
Número 29 – Taxa pola prestación do servizo de lacería

Número 30 – Ordenanza xeral provisional de contribucións especiais
Número 31 – Prezo público por emisión de publicidade na radio municipal
Número 32 – Prezo público pola prestación do servicio público da Escola Infantil municipal
Número 33.- Prezo público pola prestación do servizo de prazas de titularidade municipal do centro de atención residencial
Número 34 – Prezo público pola prestación de servizos socioculturais, deportivos, educativo…
Número 35 – Prezo público pola prestación do servizo de comedor a domicilio.
Número 36 – Reguladora do prezo público pola prestación do servizo de Axuda no fogar
Número 37 – Reguladora do prezo público pola prestación de servizos na piscina municipal de Meicende e espazos
complementarios

Ir al contenido