Ir o contido principal

Educación publica a listaxe dos solicitantes de axudas de transporte que deben subsanar erros

En aplicación das bases reguladoras para a concesión de axudas ao estudo, aprobadas o 28 de marzo de 2018 polo Pleno da Corporación, publicadas no BOP do 10 de abril de 2018, procédese á publicación da listaxe de solicitantes e documentación a subsanar

O prazo para a entrega da documentación é de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da listaxe.

No caso de que a subsanación non se produza, terase por desistida a solicitude, arquivándose previa resolución que se ditará nos termos estipulados na Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común.

Data límite para a subsanación: 20 de Decemrbo de 2018.