Ir o contido principal

Axudas ao estudo para familias con descendentes escolarizados curso 2017-2018

As persoas interesadas poderán interpoñer recurso de reposición contra o presente acordo no prazo dun mes contado desde o día seguinte á publicación da listaxe perante o mesmo órgano que o ditou. Para a resolución do recurso tense o prazo dun mes contado desde o día seguinte á interposición. Se transcorrido ese prazo non se ten notificada a resolución, entenderase desestimado o recurso por silencio administrativo.

A data límite para a interposición do recurso é o 18 de dembro de 2017.