Skip to main content

Axudas municipais á contratación ano 2019

Promoeco

O prazo de solicitude será 03.10.2019 ao 31.10.2019.

As solicitudes, xunto coa documentación requirida, deberá presentarse preferentemente no Rexistro de Promoción Económica, sito no Centro Arteixo Innovación, Avda. Arsenio Iglesias, Parc. 46 (Pol.Ind.Sabón).

Consultar bases xerais no BOP.

Consultar convocatoria no BOP.

Documentación a aportar:

 • Relativa a Empresa
  • D.N.I. ou documentación equivalente para os estranxeiros da persoa que asina a solicitude. No caso de sociedades, poder suficiente para actuar no nome da entidade do/a representante.
  • C.I.F., escritura de constitución e inscrición no Rexistro Mercantil, no caso de persoas xurídicas.
  • Alta no Censo de Obrigados Tributarios e alta no Imposto de Actividades Económicas, do solicitante.
  • Solicitude segundo o modelo do Anexo I
  • Declaración responsable segundo o modelo do Anexo II
  • Modelo de designación de conta bancaria 
 • Relativa ao Traballador
  • Fotocopia compulsada do D.N.I. dos/as traballadores obxecto de contratación.
  • Informe da vida laboral actualizada do traballador con data posterior a contratación.
  • Contrato de traballo rexistrado polo Servicio Público de Emprego de Galicia.
  • Certificado de minusvalía ou xustificante de ter recoñecida unha incapacidade permanente en grao total ou gran invalidez (no caso de contratación de persoas discapacitadas).